OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR

Klubbyvania.sk sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie, pričom boli zavedené prísne postupy na jeho zabezpečenie. Táto stránka Vám pomôže lepšie pochopiť, akým spôsobom zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kto nesie zodpovednosť za spracúvane Vašich osobných údajov?
Za spracúvanie Vašich osobných údajov nesie zodpovednosť:
Obchodné meno: LIVING CLUB s.r.o.
IČO: 44503334
Sídlo: Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Web: www.klubbyvania.sk
E-mail: office@klubbyvania.sk
Tel. č.: +421917882877

Otázky týkajúce sa osobných údajov nám môžete položiť na tel. č. +421917882877 alebo e-mailom na office@klubbyvania.sk.

Klubbyvania.sk zhromažďuje nasledovné kategórie osobných údajov
1) osobné (meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo);
2) technologicky získané informácie, ktoré sú zozbierané prostredníctvom “cookies” alebo tzv. “web logov” zbierajúcich informácie o Vašom použití našej stránky. Informácie zozbierané týmto spôsobom môžu zahŕňať dátum a čas Vášho prihlásenia, zobrazené stránky a čas strávený na našej stránke po prihlásení.

Osobné údaje.

Osobné údaje sú podľa nariadenia EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä s odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Osobnými údajmi môžu byť aj IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory, ako napríklad štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu, avšak len v prípade, ak je ich „zbieraním“ a sledovaním fyzická osoba identifikovateľná. Identifikácia fyzickej osoby je nevyhnutnosťou, inak sa IP adresa, ako ani cookies za osobné údaje považovať nebudú.
Za osobné údaje sa vo všeobecnosti nepovažujú údaje podnikateľských subjektov (napr. fyzická osoba – podnikateľ má názov podnikateľskej činnosti Meno Priezvisko – daňové poradenstvo) ako obchodné meno alebo všeobecná e-mailová adresa (napr. info@firma.sk) klubbyvania.sk nebude zdielať ani predávať Vaše osobné informácie alebo akékoľvek iné informácie o Vás tretím stranám na propagačné účely. Takétoinformácie zverejníme iba v prípade, že si to vyžaduje zákon na podrobenie sa súdnemu konaniu alebo súdnemu príkazu.

Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o naše produkty/služby. Aby sme Vám naše produkty/služby mohli poskytnúť, potrebujeme Vaše osobné údaje.

Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?
Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na základe osobného posúdenia.

Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?
Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY MARKETINGU

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa; adresovanom prevádzkovateľovi, obchodnej spoločnosti LIVING CLUB s.r.o. („Prevádzkovateľ“).

Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom produktov a obchodných činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím.

Tento súhlas poskytujete na dobu 3 rokov, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na office@klubbyvania.sk.

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania kedykoľvek, bezplatne, a to aj, keď ste predtým súhlas na tento účel spracúvania osobných údajov udelili.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka, tzv. „check box“. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v ďalšom texte.

Cookies

“Cookie” je malý textový súbor uložený v počítači užívateľa, ktorý slúži na účely zachovania záznamov. klubbyvania.sk využíva cookies na svojej stránke na poskytovanie služieb. klubbyvania.sk využíva dva typy cookies vygenerovaných na webovej stránke: “session ID” cookies a trvalé cookies. Session cookies využívame aby sme Vám uľahčili navigáciu na našej stránke. Session ID cookie exspiruje, keď zatvoríte svoj prehliadač. Trvalý cookie zostane uložený na Vašom pevnom disku po dlhšiu dobu. Trvalé cookies môžete odstrániť podľa pokynov nachádzajúcich sa v “Pomocníkovi” Vášho internetového prehliadača, alebo prípadne zvoliť možnosť “Nástroje” z menu Vášho prehliadača, vybrať “Možnosti” a “Súkromie” a vymazať osobné údaje ako aj momentálne používané cookies.
V prípade, že zablokujete cookies, môžete aj naďalej používať našu stránku, avšak Vaša schopnosť využívať niektoré jej časti, ako napríklad súťaže alebo ankety, bude obmedzená. Toto vyhlásenie sa týka používania cookies výlučne prostredníctvom Klubbyvania.sk

Na stránkach klubbyvania.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Instagram alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Bezpečnosť

klubbyvania.sk bude v záujme ochrany predložených osobných údajov postupovať podľa všeobecne uznávaných priemyselných štandardov, počas ich prenosu ako aj po ich obdržaní. klubbyvania.sk sa vždy bude usilovať o zavedenie a použite všetkých komerčne prijateľných dostupných prostriedkov na ochranu Vašich osobných údajov. klubbyvania.sk podlieha priemyselným bezpečnostnýmštandardom na ochranu užívateľských informácií pred útokmi vírusov a hackerov. Používame najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft ako aj iných spoločností, aby sme zabezpečili, že naše systémy budú vždy spĺňať hodnotenia priemyselných štandardov. klubbyvania.sk beží na protokole HTTPS. Platformy a aplikácie, ktoré používame sú certifikované s EU/SWISS – U.S. Privacy Shield Framework. Nepoužívame Google Analytics, Adwords ani iné reklamné a marketingové platformy. V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti našej webovej stránky, prosím pošlite email.

Práva

Podľa nariadenia EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) máte nasledovné práva týkajúce sa ochrany osobných údajov: právo byť informovaný, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo obmedziť spracúvanie, právo na prenos údajov, právo na námietku. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?
a) Osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy uzavretej s Vami, resp. na účel vykonania opatrení pred jej uzavretím (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
b) Osobné údaje spracúvame aj na základe vášho výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
c) Spracúvanie Vašich osobných údajov je v niektorých prípadoch tiež nevyhnutné aby sme mohli plniť zákonné povinnosti ktoré máme ako obchodná spoločnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
d) V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy s Vami, prípadne po dobu, počas ktorej Vás zohľadňujeme ako potenciálneho kandidáta na jej uzatvorenie. Po ukončení zmluvy uchovávame len tie údaje, uchovávanie ktorých od nás požadujú právne predpisy, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí predpísanej doby. Vaše osobné údaje tiež budeme spracúvať pokiaľ bude z Vašej strany záujem o naše informácie o produktoch a službách a nenamietali ste proti spracúvaniu.

Všeobecné informácie k súhlasu

Ak ste nám dali súhlas spracúvať Vaše osobné údaje na konkrétne účely (napr., zaslanie Newsletteru) údaje budú spracúvané presne na základe tohto súhlasu. Súhlas je vždy dobrovoľný. Ak tento proces je založený na Vašom súhlase, rovnako máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto sa týka aj súhlasov, ktoré ste nám dali pred účinnosťou GDPR t.j. pred 25.5.2018. Takisto môžete súhlas odvolať zaslaním emailu.

Legálnosť spracúvania údajov pred ich odvolaním zostáva Vašim odvolaním nedotknuté.Právny základ pre spracúvanie údajov je nariadenie EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) Čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

klubbyvania.sk si vyhradzuje právo zmeniť vyhlásenie o ochrane osobných údajov a to hlavne v prípade zmeny legislatívy, alebo v prípade zmeny kategórií osobných údajov zhromažďujeme, ako ich mienime použiť a za akých okolností ak vôbec, ich máme v úmysle zverejniť. V prípade, že vykonáme zmeny, budeme Vás o nich informovať na tejto stránke.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky a v súlade s nariadením EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) Európskej Únie nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

FORMULÁRE

☒ Týmto dávam svoj súhlas k spracúvaniu osobných údajov, ktoré som poskytol vo vyplnenom formulári. Osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ste oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.